Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
  
Zahtevaj ponudbo
Iskalnik salonov Jelovica

Prelistaj katalog oken & vrat

Eko subvencije za lesena in les-alu okna

Javni poziv Eko sklada je zaključen!

JAVNI POZIV 74SUB-OB19 je bil 25. marca 2022 zaradi porabe sredstev ZAPRT.NOV, nekoliko spremenjen javni poziv, bo predvidoma objavljen v aprilu 2022.


Katere spremembe lahko pričakujemo v novem javnem pozivu Eko sklada RS?
 • Vse spodbude bodo v višini 20 % celotne naložbe, oziroma 30 % v primeru izvedbe več ukrepov hkrati.
 • Upravičene naložbe v novem javnem pozivu bodo vse naložbe, izvedene od 1. marca 2022 dalje. Torej tudi naložbe, ki se bodo izvedle v vmesnem obdobju [od zaprtja javnega poziva 74SUB-OB19 do objave novega].
 • Če ste montažo stavbnega pohištva pravkar izvedli, boste lahko vlogo oddali v novem javnem pozivu;
Nepovratne subvencije Eko sklada


Eko sklad tudi v letu 2021 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za obnovo starejših stanovanjskih stavb.
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 36/2019 z dne 7.6.2019 je bil objavljen nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 74SUB-OB19.
Eko subvencije je mogoče pridobiti tudi pri menjavi starega stavbnega pohištva z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.


Kdo je upravičen do eko subvencije za vgradnjo energijsko varčnih lesenih oken?

Razpisni pogoji za ukrep F - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega
stavbnega pohištva (okna, balkonska vrata, panoramske stene)

Tehnične karakteristike oken, ki ustrezajo razpisnim pogojem Eko sklada za pridobitev eko subvencije:


 
 • pravica se dodeli za lesena in les-alu okna (okna, balkonska vrata, fiksne zasteklitve, panoramske stene) z vgrajeno troslojno zasteklitvijo,
 • toplotna prehodnost celotnega okna Uw ≤ 1,1 W/m2K,
 • energijska učinkovitost medstekelnega distančnika Ψ ≤ 0,060 W/m2K,
 • RAL montaža oken (vgradnja oken po smernicah RAL): tesnenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnenja v treh ravneh (opredeljeno v smernici RAL),
 • gradbeno dovoljenje mora biti izdano pred 1.7.2010.


Lesena in les-alu okna Jelovica, ki ustrezajo razpisnim pogojem Eko sklada:


Lesena okna

Les

Toplotna prehodnost
stekla
Ug (W/m2K)

Toplotna prehodnost
okna
Uw (W/m2K)

H78 - Jelostar smreka
0,6
0,86
macesen
0,6
0,90
hrast
0,6
0,99
H68/84 - Ekotermsmreka
0,60,90
macesen0,60,93
hrast0,61,00
H78/94 - Ekostarsmreka
0,5
0,80
macesen
0,5
0,84
hrast0,50,93
H84 - Newtermsmreka0,60,86
macesen0,60,90
hrast0,60,99
H94 - Newstarsmreka
0,50,76
macesen0,50,80
hrast0,50,89
H92 - Jelopasivsmreka0,50,76
macesen0,50,80
hrast0,50,89

Les-alu okna

Les
Toplotna prehodnost
stekla
Ug (W/m2K)

Toplotna prehodnost
okna
Uw (W/m2K)

A78 - Jelostar Premiumsmreka
0,6
0,87
macesen
0,6
0,90
hrast
0,6
1,00
A68 - Ekoterm Premiumsmreka
0,60,90
macesen0,60,93
hrast0,61,00
A94/78 - Ekostar Premiumsmreka
0,6
0,87
macesen
0,6
0,90
hrast0,61,00
AP68 - Newterm Premiumsmreka0,60,90
macesen0,60,93
hrast0,61,00
AP92 - Newstar Premiumsmreka
0,50,78
macesen0,50,81
hrast0,50,90
A92 - Jelopasiv Premiumsmreka0,50,77
macesen0,50,80
hrast0,50,90

Podatki veljajo za zunanje stavbno pohištvo s standardno vgrajenim steklom. Na razpolago so tudi druga troslojna stekla s toplotno prehodnostjo stekla Ug= 0,5 W/m2K, Ug= 0,7 W/m2K, Ug=0,8 W/m2K.

Ključne informacije za pridobitev eko subvencije

 • Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.
 • Do nepovratnih sredstev je upravičena fizična oseba, ki je lastnik ali solastnik nepremičnine, ožji družinski član, imetnik stavbne pravice ali najemnik stanovanja, ki izvaja zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.7.2010.
 • Naložba mora biti izvedena na STANOVANJSKI STAVBI, ki je v izključni lasti fizične osebe/oseb.
 • Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe (vključno z DDV), vendar ne več kot 150€/m2.
V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani Eko sklada.

Kaj vključujejo priznani stroški?

Priznani stroški vključujejo:
 • Odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oz. fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, skladno s smernicami RAL montaže;
 • Nabavo in vgradnjo senčil;
 • Nabavo in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
 • Popravilo in zaključno obdelavo špalet;
 • Nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat;
 • Ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih oken.

Kako do subvencije Eko sklada?

 • Odločitev za menjavo stavbnega pohištva
 • Pridobitev in potrditev ponudbe, delno ali celotno plačilo
 • Izvedba naložbe (menjave oken) in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del
 • Oddaja vloge na Eko sklad
 • Izplačilo subvencije v 2 do 3 mesecih
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni morebitni lastnik, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, stanovanjske stavbe oziroma stanovanja večstanovanjski stavbi.

Kaj je potrebno predložiti Eko skladu za pridobitev nepovratne eko subvencije?

Vlagatelj vlogo odda po izvedeni naložbi (menjavi oken). Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 74SUB-OB19 in obvezne priloge:
 • kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe oziroma izpolnjeno Izjavo o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska;
 • račun za nakup in vgradnjo lesenih oken, ki mora vključevati popis del, število in površino vertikalnih in strešnih oken in/ali balkonskih vrat in/ali fiksnih zasteklitev, tip okna in profila, vrsto zasteklitve, tip distančnika, toplotno prehodnost celotnega okna ter navedbo načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken (če podatki niso razvidni iz računa, mora biti poleg računa priložen tudi predračun oziroma drug dokument z vsemi potrebnimi specifikacijami oken);
 • dokazilo o plačilu celotnega računa;
 • fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje okna;
 • fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže;
 • fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja javnega poziva.

Razpisna dokumentacija Eko sklada RSNaša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?